Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Použití všeobecných obchodních podmínek

1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují podmínky smluv uzavíraných mezi společností Maximo EU s.r.o., IČ: 263 54 756, se sídlem Davídkova 683/56, Libeň, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 187438 (dále jen „Povlékáme“) jako prodávajícím a kupujícími.

1.2. Kupující

1.2.1. Kupujícím se dle těchto podmínek rozumí

(a) spotřebitel, tedy každá fyzická osoba, která uzavírá s Povlékáme smlouvu mimo rámec výkonu své  podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání,

(b) podnikatel, tedy každá osoba, ať fyzická nebo právnická nebo jiné společenství nadané právní subjektivitou, která uzavírá s Povlékáme smlouvu v rámci výkonu své obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti či při samostatném výkonu svého povolání.

1.3. Předmět úpravy

1.3.1. Tyto obchodní podmínky se použijí na úpravu práv a povinností Povlékáme a kupujících z uzavřené kupní smlouvy i při vzniku příslušné smlouvy, tedy na návrh příslušné smlouvy a přijetí tohoto návrhu.

1.3.2. Práva a povinnosti z uzavřené kupní smlouvy se dále řídí:

(a) těmito obchodními podmínkami,

(b) reklamačním řádem,

(c) zásadami ochrany osobních údajů,

(d) právními předpisy platnými a účinnými v České republice.

1.4. Rozhodné právo

1.4.1. Tyto obchodní podmínky jakož i kupní smlouva a související právní poměry a vztahy mezi Povlékáme a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Pokud je kupující spotřebitelem a právní řád státu jeho bydliště mu poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je ze strany Povlékáme tomuto spotřebiteli poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4.2. Pokud se některé ustanovení těchto obchodních podmínek ukáže jako neplatné nebo se v budoucnu stane neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné, použije se namísto něj ustanovení těchto obchodních podmínek nebo použitelného právního předpisu, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Případnou neplatností dílčího ustanovení těchto obchodních podmínek není dotčena platnost jejich ostatních ustanovení.

1.4.3. Povlékáme je oprávněna tyto obchodní podmínky měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Povlékáme a kupujících se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

1.4.4. Změněné obchodní podmínky oznámí Povlékáme kupujícímu způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě je zveřejní ve svých provozovnách.

1.5. Prorogace

1.5.1. Povlékáme a podnikatel si ujednali, že místní příslušnost soudu pro rozhodování soudních sporů se bude řídit místní příslušností dle obecného soudu Povlékáme.

2. Kupní smlouva

2.1. Postup při uzavírání kupní smlouvy

2.1.1. Umístění prezentace zboží ze strany Povlékáme na webové stránce www.povlékáme.cz (dále jen „webová stránka“) je informativní a nejedná se o návrh (nabídku) Povlékáme na uzavření smlouvy.

2.1.2. Kupující odešle objednávku zvoleného druhu a počtu zboží prostřednictvím vyplnění formuláře na webové stránce. Pro uzavření kupní smlouvy Povlékáme musí potvrdit přijetí této objednávky kupujícího.

2.1.3. Odesláním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami.

2.1.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k provedení objednávky jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě na webové stránce a kupující má v průběhu tohoto procesu možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit.

2.1.5. Kupní smlouva je mezi Povlékáme a kupujícím uzavřena okamžikem odeslání přijetí objednávky ze strany Povlékáme na e-mailovou adresu kupujícího, kterou kupující uvede v objednávce. Pokud by k tomuto předchozímu přijetí objednávky ze strany Povlékáme nedošlo, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem převzetí zboží ze strany kupujícího.

2.1.6. Povlékáme není povinna objednávku kupujícího přijmout a uzavřít kupní smlouvu. Nepřijatá objednávka není pro Povlékáme závazná.

2.1.7. Povlékáme je oprávněna ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může Povlékáme odmítnout.

2.1.8. Podnikatel je povinen Povlékáme prokázat, že je podnikatelem, např. uvedením identifikačního čísla či zasláním příslušného dokumentu v objednávce.

2.1.9. Přijaté objednávky jsou pro Povlékáme i kupujícího závazné.

2.1.10. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

2.1.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady vynaložené na internetové připojení) hradí kupující sám.

2.2. Změna a zrušení objednávky zákazníka

2.2.1. Objednávku, jejíž přijetí Povlékáme dosud nepotvrdila, může kupující zrušit či změnit e‑mailem zaslaným na e-mailovou adresu info@povlekame.cz; odeslaná zpráva musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, číslo objednávky, datum provedení objednávky a specifikaci druhu a počtu zboží.

2.2.2. Pozdější změna či zrušení přijaté objednávky ze strany spotřebitele jsou možné pouze na základě individuální dohody mezi spotřebitelem a Povlékáme.

2.2.3. Pozdější změna či zrušení přijaté objednávky ze strany podnikatele jsou možné pouze na základě individuální dohody mezi podnikatelem a Povlékáme. V případě zrušení přijaté objednávky ze strany podnikatele má Povlékáme nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny objednaného zboží.

2.2.4. V případě, že kupující zruší objednávku (kupní smlouvu) týkající se zboží, od které nelze dle právních předpisů odstoupit (viz odst. 5.1.12. těchto obchodních podmínek), vzniká Povlékáme nárok na náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním této smlouvy.

2.3. Vyhotovení kupní smlouvy

2.3.1. Dokumenty představující uzavřenou kupní smlouvu Povlékáme zašle kupujícímu v elektronické podobě na e‑mail, který kupující uvede v objednávce, spotřebiteli včetně znění všeobecných obchodních podmínek.

2.3.2. Dokumenty představující uzavřenou kupní smlouvu Povlékáme zašle kupujícímu v listinné podobě na základě předchozí žádosti kupujícího poštou, spotřebiteli včetně znění všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě je Povlékáme oprávněna požadovat po spotřebiteli náklady vynaložené na poštovní přepravu takové zásilky.

2.3.3. Dokumenty představující uzavřenou kupní smlouvu Povlékáme archivuje v elektronické podobě.

3. Kupní cena

3.1. Cena uvedená na webové prezentaci

3.1.1. Cena zboží uvedená na webové prezentaci je informativního charakteru.

3.1.2. Cena zboží uvedená na webové prezentaci obsahuje DPH, další případné poplatky stanovené zákonem a případná další obdobná peněžitá plnění.

3.1.3. V případě přijetí objednávky ze strany Povlékáme je kupní cena uvedená u zboží v tomto přijetí objednávky kupujícího pro Povlékáme i pro kupujícího závazná.

3.2. Změna ceny na webové prezentaci

3.2.1. Povlékáme neprodleně upozorní kupujícího, pokud dojde v době od odeslání objednávky kupujícího do potvrzení objednávky ze strany Povlékáme ke zvýšení kupní ceny zboží. Pro uzavření kupní smlouvy je pak ze strany kupujícího nutné zaslat novou objednávku nebo písemně akceptovat změnu ceny zboží.

3.2.2. Na objednávku zákazníka, kterou již Povlékáme přijalo, nemá pozdější změna ceny na webové prezentaci vliv.

3.3. Zjevná chyba a sleva z kupní ceny

3.3.1. V případě, že na straně Povlékáme došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webové prezentaci nebo v průběhu uzavírání kupní smlouvy, jedná se o zdánlivé právní jednání a Povlékáme nemá povinnost objednané zboží kupujícímu dodat za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost právního jednání, eventuálně pro omyl.

3.3.2. Slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není ze strany Povlékáme výslovně uvedeno jinak.

3.4. Slevy z kupní ceny

3.4.1. Povlékáme může kupujícím poskytnout různé druhy a typy slev (věrnostní, objemové, za použití akčních kódů apod.).

3.4.2. Kupující je slevu oprávněn uplatnit pouze jednou, pokud není mezi Povlékáme a kupujícím výslovně sjednáno jinak.

3.4.3. V případě uplatnění slevy v rozporu s podmínkami poskytnutí dané slevy či těmito obchodními podmínkami má Povlékáme právo odmítnout takovou slevu kupujícímu poskytnout.

3.4.4. V případě prodlení s úhradou kupní ceny za zboží ze strany podnikatele je Povlékáme oprávněna poskytnutí podnikatelem požadované či jiné slevy odmítnout a slevu podnikateli neposkytnout.

3.5. Platební podmínky

3.5.1. Kupující může kupní cenu uhradit:

(a) v hotovosti při zaslání zboží na dobírku,

(b) bezhotovostně před dodáním zboží převodem na bankovní účet Povlékáme,

(c) bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím on-line platební karty,

(d) bezhotovostně před dodáním zboží prostřednictvím platební brány,

3.5.2. Povlékáme může po vzájemné dohodě umožnit podnikateli uhradit kupní cenu bezhotovostně po dodání zboží převodem na bankovní účet Povlékáme na základě daňového dokladu – faktury.

3.5.3. Případné poplatky spojené s některými způsoby plateb Povlékáme uvede na webové stránce.

3.5.4. V případě platby v hotovosti je cena za zboží splatná při převzetí zboží ze strany kupujícího.

3.5.5. V případě bezhotovostní platby je cena za zboží splatná do pěti dnů ode dne přijetí objednávky ze strany Povlékáme.

3.5.6. Cena za zboží se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Povlékáme.

3.5.7. Pokud kupující neuhradí Povlékáme cenu v době splatnosti, vyhrazuje si Povlékáme právo odstoupit od smlouvy.

3.5.8. Kupující uděluje souhlas s vystavením daňového dokladu v elektronické podobě.

3.5.9. Při nedodržení doby splatnosti kupní ceny za zboží ze strany podnikatele si Povlékáme a podnikatel sjednávají povinnost podnikatele uhradit Povlékáme smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. Nárok Povlékáme na náhradu škody, která jí prodlením podnikatele vznikla, tím není dotčen.

3.5.10. V případě prodlení podnikatele s úhradou ceny za zboží je Povlékáme rovněž oprávněna pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů podnikatele.

4. Dodání zboží

4.1. Náklady na dodání zboží

4.1.1. Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží ze strany Povlékáme jsou uvedené na webovém stránce a v rekapitulaci objednávky zboží.

4.1.2. Konkrétní způsob dodání zboží kupující určuje v objednávce.

4.1.3. Náklady na dodání zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží a zvoleného typu úhrady kupní ceny za zboží.

4.1.4. Spolu s náklady na dodání zboží kupující hradí Povlékáme dále náklady spojené s balením zboží. Náklady spojené s balením zboží se liší podle zvoleného způsobu dodání zboží a jsou uvedené na webovém stránce a v rekapitulaci objednávky zboží.

4.2. Dodací doba

4.2.1. Zboží ze skladových zásob Povlékáme expeduje bez zbytečného odkladu:

(a) po přijetí objednávky, má-li být zboží doručováno na dobírku,

(b) po přijetí platby za objednané zboží, má-li být zboží kupujícím zaplaceno bezhotovostně.

4.2.2. Zboží, které Povlékáme nemá k dispozici ve skladových zásobách, expeduje bez zbytečného odkladu poté, co jí bude doručeno, přičemž o přesném datu kupujícího vyrozumí.

4.2.3. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem úplného zaplacení kupní ceny za toto zboží.

4.2.4. Doba dodání zboží je závislá na dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby.

4.2.5. Doba dodání zboží externím dopravcem je mimo sféru vlivu Povlékáme. V případě problémů týkajících se doby dodání zboží externím dopravcem kupující kontaktuje Povlékáme, přičemž Povlékáme bude tuto situaci s externím dopravcem řešit.

4.3. Dodání zboží

4.3.1. Dodáním zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží doručeno kupujícímu.

4.3.2. Pokud kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží, nepovažuje se toto za nesplnění povinnosti Povlékáme dodat zboží dle uzavřené kupní smlouvy ani za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího.

4.3.3. Pokud Povlékáme z důvodů na straně kupujícího musí doručovat zboží opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit Povlékáme náklady spojené s tímto doručováním.

4.3.4. Nepřevezme-li kupující zboží bez vážného důvodu, vzniká Povlékáme ze strany kupujícího nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním a Povlékáme má právo od uzavřené kupní smlouvy odstoupit.

4.3.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen důkladně zkontrolovat doručovanou zásilku, zejména zda není poškozen její obal či obsah. V případě poškození zásilky je kupující povinen vytknout tyto vady přepravci a případně s ním o této skutečnosti sepsat zápis. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Povlékáme požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto vznikla.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Odstoupení kupujícího – spotřebitele

5.1.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn i bez udání důvodu od uzavřené kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží; byla-li dodávka zboží rozdělena do více částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky.

5.1.2. Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář umístěný na webové stránce. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě.

5.1.3. Oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitel zašle na adresu skladu prodávajícího ECL - Prologis Park Rudná, Maximo EU s.r.o., K Vypichu 1308, 252 19 Rudná u Prahy spolu se zbožím.

5.1.4. Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva uzavřená mezi Povlékáme a spotřebitelem od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

5.1.5. Spotřebitel je povinen zboží, jehož se odstoupení od smlouvy týká, zaslat Povlékáme bez zbytečného odkladu na adresu skladu prodávajícího ECL - Prologis Park Rudná, Maximo EU s.r.o., K Vypichu 1308, 252 19 Rudná u Prahy , a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Spotřebitel rovněž v této zásilce zašle Povlékáme svoje identifikační údaje a číslo účtu popřípadě způsob pro vrácení kupní ceny.

5.1.6. Spotřebitel je povinen zabalit vrácené zboží tak, aby nedošlo k jeho znečištění či poškození.

5.1.7. V případě odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit Povlékáme zboží čisté, nevyprané, bez jakýchkoliv známek použití či úprav a v originálním balení. V jiném případě má Povlékáme nárok na náhradu za snížení hodnoty zboží. Kupující odpovídá Povlékáme pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.1.8. Povlékáme je povinna vrátit spotřebiteli kupní cenu za zboží, jehož se odstoupení od smlouvy týká, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, avšak ne dříve, než spotřebitel vrátí zboží, jehož se odstoupení od smlouvy týká, nebo prokáže odeslání tohoto zboží zpět Povlékáme.

5.1.9. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, případně náklady za navrácení zboží.

5.1.10. Povlékáme vedle kupní ceny poskytne kupujícímu náklady na dodání vráceného zboží odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které Povlékáme nabízí.

5.1.11. Kupní cenu uhrazenou za zboží, jehož se ze strany spotřebitele týkalo odstoupení od smlouvy, Povlékáme vrátí na bankovní účet uvedený kupujícím v písemném odstoupení od smlouvy.

5.1.12. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy:

(a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro osobu spotřebitele,

(b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, a zboží, které bylo po dodání smíseno s jiným zbožím,

(c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.1.13. Spotřebitel odpovídá Povlékáme za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.1.14. Pokud zakoupením zboží vznikl spotřebiteli nárok na akční výhodu (dárek, slevu či jiné zvýhodnění) poskytovanou Povlékáme, trvá tento nárok pouze v případě, že nedojde ze strany spotřebitele k odstoupení od příslušné kupní smlouvy. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, tento nárok zaniká. Dárek je pak spotřebitel povinen vrátit spolu se zbožím, kterého se odstoupení od kupní smlouvy týkalo.

5.2. Odstoupení kupujícího – podnikatele

5.2.1. Odstoupení od smlouvy musí být ze strany podnikatele učiněno v písemné formě.

5.2.2. Podnikatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Povlékáme vedle případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud neobdrží objednané zboží déle než 30 dnů po dni sjednaném jako den dodání.

5.2.3. Podnikatel není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy týkající se objednaného zboží, které bylo ze strany Povlékáme dodáno řádně, včas a bez vad.

5.3. Odstoupení Povlékáme

5.3.1. Povlékáme je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se spotřebitelem vedle případů stanovených obecně závaznými právními předpisy, pokud:

(a) neobdrží od spotřebitele kupní cenu ve lhůtě splatnosti,

(b) spotřebitel zboží bez vážného důvodu nepřevezme,

(c) není-li plnění ze strany Povlékáme možné za původních podmínek dodat (především proto, že zboží se nevyrábí, dodavatel přestal zboží dodávat do České republiky apod.),

(d) plnění ze strany Povlékáme se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

5.3.2. Povlékáme je oprávněna odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s podnikatelem vedle případů stanovených obecně závaznými právními předpisy pokud:

(a) bez uvedení důvodu do doby, než na základě uzavřené smlouvy dojde k převzetí objednaného zboží ze strany podnikatele,

(b) neobdrží od podnikatele kupní cenu ve lhůtě splatnosti,

(c) podnikatel zboží bez vážného důvodu nepřevezme,

(d) není-li plnění ze strany Povlékáme možné za původních podmínek dodat (především proto, že zboží se nevyrábí, dodavatel přestal zboží dodávat do České republiky apod.),

(e) plnění ze strany Povlékáme se stane objektivně nemožným nebo protiprávním

5.3.3. O odstoupení od smlouvy je Povlékáme povinna bez zbytečného odkladu kupujícího informovat.

5.3.4. Na vrácení kupní ceny uhrazené kupujícím se přiměřeně použije ustanovení odst. 5.1.9. těchto obchodních podmínek.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Práva spotřebitele

6.1.1. Práva spotřebitele z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy.

6.1.2. Při uplatňování práv z vadného plnění spotřebitele a jejich rozsahu postupuje Povlékáme v souladu s Reklamačním řádem zveřejněným na webové stránce.

6.2. Práva podnikatele

6.2.1. Práva podnikatele z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy.

6.2.2. Při uplatňování práv z vadného plnění podnikatele a jejich rozsahu postupuje Povlékáme v souladu s Reklamačním řádem zveřejněným na webové stránce.

7. Zvláštní práva a informace pro spotřebitele

7.1.1. Povlékáme disponuje veškerými potřebnými povoleními pro výkon své podnikatelské činnosti.

7.1.2. Spotřebitel je oprávněn podávat stížnosti. Stížnosti spotřebitele Povlékáme vyřizuje prostřednictvím kontaktního e-mailu info@povlekame.cz. Dále se spotřebitel se svými stížnostmi může obracet na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

7.1.3. Vznikne-li mezi Povlékáme a spotřebitelem spor ze smlouvy, který se smluvním stranám nepodaří vyřešit smírnou cestou, má spotřebitel právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci, a to:

(a) na adresu: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

(b) webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz

(c) e-mail: adr@coi.cz

(d) telefon: +420 296 366 360

Toto právo může spotřebitel uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u Povlékáme poprvé uplatnil právo, které je předmětem sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele

7.1.4. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu s Povlékáme týkajícího se poskytovaného zboží rovněž on-line prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8. Další prodej zboží

8.1. Vyloučení dalšího prodeje

8.1.1. Podnikatel není bez předchozího písemného souhlasu Povlékáme oprávněn prodávat zboží dalším osobám, které nejsou konečnými zákazníky,

8.1.2. O souhlas s dalším prodejem zboží je podnikatel povinen zažádat Povlékáme v písemné formě.

9. Zřízení uživatelského účtu

9.1. Registrace kupujícího

9.1.1. Povlékáme umožní kupujícímu on-line registraci, na základě, které mu bude na Webové stránce zřízen uživatelský účet.

9.1.2. Založení uživatelského účtu je pro kupujícího dobrovolné.

9.1.3. Zřízení uživatelského účtu probíhá prostřednictvím formuláře na Webové stránce, do nějž kupující uvede předepsané údaje.

9.1.4. Kupující je povinen při registraci uvádět pouze pravdivé a úplné informace.

9.2. Obsah uživatelského účtu

9.2.1. Povlékáme v rámci uživatelského účtu eviduje tyto informace:

(a) osobní údaje kupujícího, které může kupující aktualizovat,

(b) kontaktní údaje kupujícího, které může kupující aktualizovat,

(c) údaje o objednávkách kupujícího,

(d) údaje o uzavřených kupních smlouvách,

9.2.2. Kupující je povinen uchovávat v tajnosti své přístupové údaje k uživatelskému účtu a bránit jejich zneužití.

9.3. Zrušení uživatelského účtu

9.3.1. Povlékáme zruší uživatelský účet:

(a) na žádost kupujícího,

(b) nepřihlásí-li se kupující k uživatelskému účtu a neprovede-li zde žádnou operaci nepřetržitě po dobu nejméně 6 měsíců,

9.3.2. Povlékáme je oprávněna zrušit uživatelský účet i bez souhlasu a upozornění kupujícího, pokud dojde ke zneužití uživatelského účtu.

10. Účinnost

10.1.1. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 01. května 2022.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení.

Formulář pro uplatnění reklamace ke stažení.