Podmínky ochrany osobních údajů

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

1.1. Správcem údajů je společnost Maximo EU s.r.o., IČ: 263 54 756, se sídlem Davídkova 683/56, Libeň, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 187438 (dále jen „Povlékáme“).

1.2. Kontaktní údaje Povlékáme jako správce jsou:

(a) adresa: Nad Hájovnou 666, 357 33 Loket

(b) e-mail: info@povlekame.cz,

(c) telefonní číslo: +420 727 828 111.

1.3. Povlékáme nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ZÁSADY OCHRANY A ZPRACOVÁNÍ COOKIES

2.1. Povlékáme shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté svými odběrateli (spotřebiteli i podnikateli).

2.2. Povlékáme uchovává a zpracovává osobní údaje a další údaje v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

2.3. Povlékáme dále jakožto provozovatel webové stránky www.povlekame.cz (dále jen „Webová stránka“) užívá na Webové stránce soubory cookies a systémová data.

2.4. Povlékáme působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.

2.5. Tyto zásady informují odběratele o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů a dalších údajů ze strany Povlékáme, včetně rozsahu jejich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů a dalších údajů ze strany Povlékáme.

3. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

3.1. Osobními údaji odběratelů se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

3.2. Povlékáme získává osobní údaje odběratelů v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb Povlékáme (vyřizování reklamací, dotazů, zřízení a vedení zákaznického účtu). Jedná se o tyto osobní údaje:

(a) jméno a příjmení,

(b) adresa pobytu či doručovací adresa,

(c) e-mailová adresa,

(d) telefonní číslo,

(e) heslo v zašifrované podobě

(f) profilové informace

(g) datum narození

(h) číslo účtu

3.3. Povlékáme získává další údaje odběratelů v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb Povlékáme (vyřizování reklamací, dotazů, zřízení a vedení zákaznického účtu). Jedná se o tyto další údaje:

(a) IP adresa,

(b) údaje o prohlížeči a zařízení,

(c) soubory cookies,

3.4. Osobní údaje a další údaje odběratelů Povlékáme jako správce zpracovává pouze v souladu s účely uvedenými v těchto zásadách, a to v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění takto stanovených účelů.

4. DŮVODY A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

4.1. Povlékáme shromažďuje a zpracovává osobní údaje a další údaje odběratelů a návštěvníků webové stránky prostřednictvím realizace objednávky, registrace k odběru obchodních sdělení, vyřizování reklamací a odstoupení od smlouvy nebo další komunikace mezi Povlékáme a odběratelem.

4.2. Povlékáme shromažďuje a zpracovává osobní údaje a další údaje odběratelů pro účely:

(a) vyřízení objednávky a výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Povlékáme a odběrateli, kdy shromažďuje osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky a poskytnutí údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění smlouvy,

(b) vyřizování podnětů a dotazů odběratelů, kdy shromažďuje osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení podnětu nebo dotazu,

(c) zřízení a vedení zákaznického účtu odběratelů, kdy shromažďuje osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné jednání směřujících k uzavření a plnění smlouvy a vyřízení objednávek odběratelů,

(d) po udělení předchozího souhlasu odběratelů pro zasílání obchodních sdělení,

(e) po udělení předchozího souhlasu odběratelů pro marketingové účely,

(f) po udělení předchozího souhlasu odběratelů při zjišťování spokojenosti odběratelů s nákupem nebo službami u Povlékáme,

4.3. Zákonným důvodem shromažďování a zpracování osobních údajů a dalších údajů odběratelů je:

(a) plnění smlouvy mezi Povlékáme a odběrateli,

(b) plnění zákonných povinností Povlékáme (např. dle právních předpisů upravujících vedení účetnictví či archivaci),

(c) oprávněný zájem Povlékáme na zasílání obchodních sdělení a poskytování přímého marketingu odběratelům,

(d) oprávněný zájem Povlékáme na zjišťování spokojenosti odběratelů s nákupem nebo službami poskytovanými Povlékáme,

(e) souhlas odběratelů se zasíláním obchodních sdělení a zpracováním pro marketingové účely v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

4.4. Ze strany Povlékáme není prováděno automatické individuální rozhodování.

5. ZMĚNY A ODSTRANĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ

5.1. Odběratelé mají v souladu s Nařízením právo:

(a) na přístup ke svým osobním údajům,

(b) na opravu svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

(c) na výmaz svých osobních údajů,

(d) vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů a dalších údajů,

(e) na přenositelnost svých osobních údajů,

(f) odvolat souhlas se zpracováním svých osobních a dalších údajů,

(g) omezit zpracování svých osobních údajů,

(h) požadovat ukončení zpracování svých osobních údajů,

podat stížnost a/nebo podnět u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

5.2. Práva podle odst. 5.1. těchto zásad mohou odběratelé realizovat prostřednictvím písemné žádosti adresované Povlékáme na e-mailovou adresu info@povlekame.cz.

5.3. Realizace práva odběratelů podle odst. 5.1.(e) těchto zásad bude uskutečněna tak, že Povlékáme předá odběratelům na základě předchozí žádosti ze strany odběratelů poskytnuté osobní údaje a další údaje v elektronické podobě.

5.4. Odebrání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a zrušení zasílání obchodních sdělení mohou odběratelé provést kliknutím na odkaz „Zrušit odběr newsletteru“ v e-mailové zprávě obsahující obchodní sdělení nebo prostřednictvím žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@povlekame.cz.

6. ZABEZPEČNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ

6.1. Povlékáme zajistila potřebná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a dalších údajů odběratelů.

6.2. Povlékáme zajistila potřebná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů a dalších údajů odběratelů uchovávaných v listinné podobě.

6.3. Povlékáme umožňuje přístup k osobním údajům a dalším údajům odběratelů pouze ze strany jím pověřených a k tomu oprávněných osob.

6.4. Povlékáme pravidelně kontroluje zabezpečení osobních údajů a dalších údajů odběratelů.

7. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

7.1. Povlékáme neposkytne osobní údaje ani další údaje odběratelů třetím osobám s výjimkou:

(a) prověřených subdodavatelů Povlékáme jakožto zpracovatelům osobních dat, kteří pro Povlékáme zajišťují další služby související s podnikatelskou činností Povlékáme,

(b) osob, vůči nimž má Povlékáme zákonnou povinnost osobní údaje a další údaje odběratelů poskytnout.

7.2. Povlékáme poskytuje osobní údaje a další údaje odběratelů zpracovatelům osobních dat, a to:

(a) Za účelem zajištění dopravy zboží:

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., se sídlem Modletice 135, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 61329266

Zásilkovna s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306

Česká pošta s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983

General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., Průmyslová 5619/1, Jihlava, IČ: 260 87 961

 

(b) Za účelem účetní agendy:

Karterys spol. s r. o., se sídlem Nádražní 316, Chodov, IČO: 49354191.

 

(c) Provoz e-shopu a informačních systémů Povlékáme:

Shoptet a. s., se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675

INTERNET CZ, a.s., se sídlem Ktiš 2, 384 03 Ktiš.

 

(d) Expedice zboží a skladování:

 

(e) Marketingové služby, zasílání obchodních sdělení, ověřování spokojenosti odběratelů:

Shoptet a. s., se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6, IČO: 28935675

Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 078 22 774

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás.

Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely.

Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

7.3. Pokud Povlékáme předá osobní údaje a další údaje odběratelů jinému subjektu neuvedenému v těchto zásadách, je povinen o tom dotčené odběratele předem informovat včetně poskytnutí informace o tom, komu tyto údaje poskytuje.

7.4. Povlékáme neposkytuje osobní údaje a další údaje odběratelů úplatně třetím osobám, zejména pak za účelem poskytování marketingových služeb a zasílání reklamních materiálů ze strany třetích osob. Povlékáme neposkytuje osobní údaje a další údaje odběratelů do zemí mimo členské státy Evropské unie ani mezinárodní organizaci.

8. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ

8.1. Povlékáme uchovává osobní údaje a další údaje odběratelů po dobu nezbytnou pro plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené mezi Povlékáme a odběrateli nebo s touto smlouvou související (např. reklamace, poskytování záruk, vedení účetnictví, zákonná archivace apod.), a to po dobu 10 let od uzavření smlouvy, resp. vystavení daňového dokladu – faktury.

8.2. Osobní údaje a další údaje odběratelů zpracovávané na základě souhlasu odběratelů pro zasílání obchodních sdělení či marketing do doby odvolání uděleného souhlasu, nejdéle však po dobu 5 let.

8.3. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů a dalších údajů Povlékáme osobní údaje a další údaje odběratelů ze své databáze vymazává.

9. POUŽÍVÁNÍ COOKIES

9.1. Odběratelé používáním Webové stránky vyslovují souhlas se shromažďováním souborů cookies, které Povlékáme používá za účelem zlepšení fungování Webové stránky, vyhodnocení její návštěvnosti a optimalizace marketingových aktivit.

9.2. Cookies jsou datové soubory, které osobou navštívená webová stránka odešle do používaného prohlížeče, který je uloží v příslušném počítači. Tyto datové soubory slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, kteří ale nejsou na základě těchto informací identifikovatelní. Cookies umožňují po určitou dobu uložení aktivit a preferencí uživatele počítače.

9.3. Cookies zejména slouží k:

(a) zajištění správné funkčnosti webových stránek, aby bylo možné dokončit proces objednání zboží,

(b) zajištění bezpečného přihlášení, k ověřování odběratelů a k prevenci podvodného využití přihlašovacích údajů,

(c) k ochraně dat odběratele před přístupem ze strany neautorizovaných stran,

(d) ukládání přihlašovacích údajů odběratelů,

(e) ukládání dat o vybraném zboží pro další uzavření smlouvy (tzv. nákupní košík),

(f) analýze návštěvnosti, chování, preferencí a zájmů uživatelů webových stránek,

(g) nabízení reklamy na zboží dle zájmu odběratelů a uživatelů.

9.4. Povlékáme užívá na Webové stránce:

(a) relační cookies, které jsou pouze dočasné soubory, zůstávají uloženy v zařízení uživatele do ukončení relace prohlížeče a po zavření prohlížeče dojde k jejich vymazání ze zařízení uživatele,

(b) permanentní cookies, které jsou trvalé soubory, umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou, což vylučuje nutnost opakovaného zadávání některých údajů, a které zůstávají uloženy v zařízení uživatele, umožňují identifikovat zařízení uživatele, jestliže opětovně navštíví Webovou stránku, neumožňují však uživatele zařízení identifikovat osobně.

9.5. Cookies mohou dále shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které přímo podporují reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“) za účelem personalizace zobrazení on-line reklamních prostředků na uživatelem zařízení zobrazovaných webových stránkách, neumožňují však uživatele zařízení identifikovat osobně.

9.6. Povlékáme používá na Webové stránce tyto typy cookies:

(a) provozní technické cookies (nezbytné pro zajištění základní funkčnosti a zabezpečení Webových stránek) jakožto povinné,

(b) funkční cookies (umožňující zapamatovat si základní uživatelské nastavení a volby)

(c) analytické cookies (pro zlepšení výkonu Webových stránek),

(d) reklamní a marketingové cookies (pro personalizaci Webových stránek a reklamy).

9.7. Souhlas s používáním funkčních, analytických a reklamních a marketingových cookies je dobrovolný. V případě, že uživatel Webové stránky nesouhlasí se shromažďováním některých nebo všech cookies, může jejich shromažďování vyloučit změnou nastavení svého internetového prohlížeče či odvolat udělený souhlas.

9.8. Vyloučení shromažďování některých cookies však může vést k nutnosti nastavovat některé funkce Webové stránky pokaždé, když bude uživatelem Webová stránka navštívena, a některé služby a funkce Webové stránky nemusí fungovat.

9.9. K automatickému mazání cookies ze zařízení uživatele dochází v zákonné lhůtě.

9.10. Cookies může ze zařízení vymazat i uživatel zařízení.

9.11. Preference uživatele týkající se ukládání cookies na Webové stránky může uživatel kdykoli změnit, a to prostřednictvím Webové stránky či nastavením svého webového prohlížeče, aby ukládaní cookies do zařízení zakázal či blokoval.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tyto zásady nabývají platnosti a účinnosti 1. května 2022.