Reklamační řád

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Použití reklamačního řádu

1.1.1. Tato pravidla pro uplatňování práv z vadného plnění (dále jen „reklamační řád“) upravují podmínky a způsob uplatňování vad (reklamací) zboží zakoupeného od společnosti Maximo EU s.r.o., IČ: 263 54 756, se sídlem Davídkova 683/56, Libeň, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 187438 (dále jen „Povlékáme“) zakoupeného prostřednictvím jejího on-line obchodu.

1.2. Kupující

1.2.1. Kupujícím se dle tohoto reklamačního řádu rozumí spotřebitel, tedy každá fyzická osoba, která uzavírá s Povlékáme smlouvu mimo rámec výkonu své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání

1.3. Předmět úpravy

1.3.1. Tento reklamační řád se použije na úpravu práv a povinností Povlékáme a kupujících a podnikatelů z vad zboží dodaného na základě uzavřené kupní smlouvy.

1.3.2. Práva a povinnosti Povlékáme a kupujícího a podnikatele se dále řídí právními předpisy platnými a účinnými v České republice.

1.4. Rozhodné právo

1.4.1. Tento reklamační řád se řídí právním řádem České republiky, s výjimkou kolizních norem mezinárodního práva soukromého. Pokud je kupující spotřebitelem a právní řád státu jeho bydliště mu poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je ze strany Povlékáme tomuto spotřebiteli poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4.2. Pokud se některé ustanovení tohoto reklamačního řádu ukáže jako neplatné nebo se v budoucnu stane neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné, použije se namísto něj ustanovení reklamačního řádu nebo použitelného právního předpisu, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Případnou neplatností dílčího ustanovení tohoto reklamačního řádu není dotčena platnost jeho ostatních ustanovení.

1.4.3. Povlékáme je oprávněna tento reklamační řád měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Povlékáme a kupujících se řídí vždy tím zněním reklamačního řádu, za jehož účinnosti vznikly.

1.4.4. Změněný reklamační řád oznámí Povlékáme kupujícímu a podnikateli způsobem umožňujícím dálkový přístup, popřípadě jej zveřejnění ve svých provozovnách.

1.5. Prorogace

1.5.1. Povlékáme a podnikatel si ujednali, že místní příslušnost soudu pro rozhodování soudních sporů se bude řídit místní příslušností dle obecného soudu Povlékáme.

 

2. ODPOVĚDNOST ZA VADY VŮČI SPOTŘEBITELI

2.1. Vlastnosti zboží

2.1.1. Povlékáme je povinna dodat kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.

2.1.2. Nebyly-li mezi Povlékáme a kupujícím ujednány jakost a provedení výslovně, platí, že zboží má mít vlastnosti, které:

(a) Povlékáme uvádí v popisu zboží na webové stránce www.povlekame.cz nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy na zboží prováděné Povlékáme,

(b) kupující mohl očekávat s ohledem na povahu zboží,

(c) vyhovují požadavkům právních předpisů,

(d) se hodí k účelu, který Povlékáme uvádí v popisu zboží na webové stránce www.povlekame.cz nebo ke kterému se zboží obvykle používá,

(e) odpovídají sjednanému množství, míře nebo hmotnosti,

(f) odpovídají smluvenému vzorku nebo předloze, pokud byly jakost nebo provedení určeny podle smluveného vzorku nebo předlohy.

2.1.3. Zboží nemá právní vady, pokud ke zboží nemá žádná třetí osoba majetková práva a náleží k němu dokumenty a doklady potřebné pro řádné užívání zboží.

2.1.4. Za vadu zboží se nepovažuje odchylka v odstínech barev způsobená zobrazením zboží na elektronických zobrazovacích zařízeních oproti odstínu barvy zboží ve skutečnosti.

2.2. Záruka

2.2.1. Povlékáme odpovídá za to, že zboží bude při převzetí ze strany kupujícího bez vad.

2.2.2. Povlékáme nad rámec zákonné záruky a záruční doby neposkytuje záruku za jakost.

2.3. Záruční doba

2.3.1. U nepoužitého zboží poskytuje Povlékáme záruční dobu v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

2.3.2. U použitého zboží poskytuje Povlékáme záruční dobu v délce dvacet 6 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Na skutečnost, že se jedná o použité zboží bude kupující ze strany Povlékáme upozorněn.

2.3.3. V případě výměny nebo opravy zboží nová záruční doba na zboží dodané kupujícímu neběží, ale prodlužuje se o dobu, po kterou nemohl kupující kvůli vadě zboží užívat, tedy zejména o dobu, po kterou bylo zboží ze strany Povlékáme opravováno či po kterou byla řešena jeho reklamace.

 

3. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ VŮČI SPOTŘEBITELI

3.1. Obecná ustanovení

3.1.1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou mělo zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projevila až později. Právo kupujícího zakládá i později vzniklá vada, kterou Povlékáme způsobila porušením své povinnosti.

3.2. Dílčí práva

3.2.1. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí ze strany kupujícího.

3.2.2. Kupující má v případě, že má dodané zboží vady, zejména právo:

(a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu této vadné součásti,

(b) na doplnění chybějícího zboží v případě dodání menšího množství nebo doplnění zboží v případě dodání nekompletního zboží,

(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny,

(d) na opravu zboží, která povede k odstranění vad, jde-li o opravitelnou vadu,

(e) na dodání nového zboží nebo výměnu součásti i v případě odstranitelné vady, pokud se na zboží opakovaně vyskytla vada a kupující proto nemůže toto zboží řádně užívat (opakovaným výskytem téže vady se rozumí její výskyt alespoň ve dvou předcházejících opravách) nebo má-li zboží více vad.

3.2.3. Kupující může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení uhrazené kupní ceny, pokud:

(a) dodání vadného nebo nekompletního zboží ze strany Povlékáme zakládá podstatné porušení kupní smlouvy,

(b) ze strany Povlékáme není možná výměna zboží ani jeho oprava,

(c) na zboží po opravě se opakovaně vyskytla vada a kupující proto nemůže toto zboží řádně užívat (opakovaným výskytem téže vady se rozumí její výskyt alespoň ve dvou předcházejících opravách) nebo má-li zboží více vad,

(d) Povlékáme nedodrží lhůtu pro vyřízení reklamace v délce 30 dnů od uplatnění práva z vadného plnění (reklamace),

3.2.4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady (reklamace), nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu Povlékáme; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady zboží, která se ukáže jako neopravitelná.

3.2.5. Neodstraní-li Povlékáme vady zboží v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

3.2.6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:

(a) došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění jeho vady,

(b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

(c) pokud kupující sám nezpůsobil nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím,

(d) pokud kupující prodal zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej a/nebo pokud zboží změnil při jeho obvyklém použití.

Stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující Povlékáme tu část zboží, kterou ještě vrátit může. Povlékáme pak náleží náhrada za nevrácenou část zboží do výše, v níž měl kupující z použití této části zboží prospěch.

3.2.7. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Povlékáme nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo jej opravit, a to i v případě, že Povlékáme nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

3.2.8. Pokud kupující neoznámí Povlékáme vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

3.2.9. Pokud kupující neoznámí Povlékáme vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nenáleží mu práva z vadného plnění.

3.3. Přechod nebezpečí škody na zboží

3.3.1. Nebezpečí škody na zboží přechází z Povlékáme na kupujícího:

(a) převzetím zboží,

(b) nepřevzetím zboží ze strany kupujícího, ačkoliv mu Povlékáme umožnila se zbožím nakládat.

3.3.2. Převzetím zboží nabývá kupující ke zboží vlastnické právo.

3.3.3. Požádá-li kupující Povlékáme, potvrdí mu Povlékáme v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Povlékáme jako prodejce má přitom povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

3.4. Uplatnění práv z vad zboží – reklamace

3.4.1. Práva z vady kupující uplatní u Povlékáme.

3.4.2. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Povlékáme v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

3.4.3. Místem pro uplatnění vad zboží je:

(a) subjekt: sklad Maximo EU s. r. o. – ECL - Prologis Park Rudná

(b) adresa: K Vypichu 1308, 252 19 Rudná u Prahy 

(c) telefon: +420 727 828 111

(d) e-mail: info@povlekame.cz

3.4.4. Okamžikem provedení reklamace je okamžik, kdy kupující oznámí Povlékáme výskyt vady.

3.4.5. Doporučený postup pro provedení reklamace:

(a) kupující vyrozumí Povlékáme na e-mailovou adresu formou vyplněného Formuláře pro reklamaci zboží,

(b) kupující oznámí Povlékáme, jaké právo z vadného plnění uplatňuje,

(c) kupující doručí vadné zboží Povlékáme (zboží musí být zabaleno a přiměřeně zajištěno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození v rámci přepravy),

(d) kupující spolu se zbožím zašle Povlékáme doklad o koupi zboží, vyplněný Formulář pro reklamaci zboží a popis vady zboží.

3.4.6. Kupující rovněž může využít Formulář pro reklamaci zboží umístěný na webové stránce www.povlekame.cz níže.

3.4.7. Kupující má při reklamaci právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace zboží. Toto právo na úhradu nákladů však musí uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba reklamovat vadu zboží.

3.4.8. Povlékáme není povinna převzít zboží zaslané kupujícím na dobírku.

 

4. UPLATŇOVÁNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZE STRANY PODNIKATELE

4.1. Podnikatel

4.1.1. Podnikatelem se dle tohoto reklamačního řádu rozumí každá osoba, ať fyzická nebo právnická nebo jiné společenství nadané právní subjektivitou, která uzavírá s Povlékáme smlouvu v rámci výkonu své obchodní, výrobní nebo obdobné činnosti či při samostatném výkonu svého povolání.

4.2. Odpovědnost Povlékáme za vady vůči podnikateli

4.2.1. Povlékáme odpovídá podnikateli za vady zboží v rozsahu dle platných právních předpisů.

4.2.2. Povlékáme neposkytuje podnikateli záruku za jakost.

4.2.3. Nebyly-li mezi Povlékáme a podnikatelem ujednány jakost a provedení zboží výslovně, platí, že zboží má mít vlastnosti, které:

(a) se hodí k účelu, který Povlékáme uvádí v popisu zboží na webové stránce www.povlekame.cz nebo ke kterému se zboží obvykle používá,

(b) odpovídají jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy. Liší-li se jakost nebo provedení určené ve smlouvě a vzorek nebo předloha, rozhoduje smlouva. Určí-li smlouva a vzorek jakost nebo provedení věci rozdílně, nikoli však rozporně, musí zboží odpovídat smlouvě i vzorku nebo předloze,

(c) odpovídají sjednanému množství, míře nebo hmotnosti

(d) kupující mohl očekávat s ohledem na povahu zboží,

(e) vyhovují požadavkům právních předpisů.

4.2.4. Zboží nemá právní vady, pokud ke zboží nemá žádná třetí osoba majetková práva a náleží k němu dokumenty a doklady potřebné pro řádné užívání zboží.

4.2.5. Za vadu zboží se nepovažuje odchylka v odstínech barev způsobená zobrazením zboží na elektronických zobrazovacích zařízeních oproti odstínu barvy zboží ve skutečnosti.

4.3. Práva podnikatele

4.3.1. Podnikatel postupuje při uplatnění práv z vadného plnění tímto způsobem:

(a) podnikatel vyrozumí Povlékáme na e-mailovou adresu formou vyplněného Formuláře pro reklamaci zboží,

(b) podnikatel oznámí Povlékáme, jaké právo z vadného plnění uplatňuje,

(c) podnikatel doručí vadné zboží Povlékáme (zboží musí být zabaleno a přiměřeně zajištěno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození v rámci přepravy),

(d) podnikatel spolu se zbožím zašle Povlékáme doklad o koupi zboží, vyplněný Formulář po reklamaci zboží a popis vady zboží.

4.3.2. Podnikatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

4.3.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má podnikatel právo:

(a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

(b) na odstranění vady opravou,

(c) na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží,

(d) odstoupit od smlouvy.

Podnikatel sdělí Povlékáme, jaké právo si zvolil, a to při oznámení vady zboží nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady zboží. Provedenou volbu nemůže podnikatel změnit bez souhlasu Povlékáme; to neplatí, žádal-li podnikatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Povlékáme vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Povlékáme, že vady neodstraní, může podnikatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si podnikatel své právo z vadného plnění včas, má práva náležející mu jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy (viz odst. 4.3.3. tohoto reklamačního řádu).

4.3.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má podnikatel právo:

(a) na odstranění vady,

(b) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.3.5. Dokud podnikatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Povlékáme dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Povlékáme odstranit podle své volby opravou vadného zboží nebo dodáním nového zboží.

4.3.6. Neodstraní-li Povlékáme vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může podnikatel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

4.3.7. Provedenou volbu nemůže bez souhlasu Povlékáme podnikatel změnit.

4.3.8. Podnikatel je povinen prohlédnout dodávané zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí a případné vady množství a zjevné vady písemně oznámit Povlékáme neprodleně po převzetí zboží.

4.3.9. Neoznámil-li podnikatel vadu věci Povlékáme včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

4.3.10. Podnikatel nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

(a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,

(b) použil-li zboží ještě před objevením vady,

(c) nezpůsobil-li podnikatel nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,

(d) prodal-li podnikatel zboží ještě před objevením vady nebo jej pozměnil-li při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Povlékáme podnikateli, co ještě vrátit může. Povlékáme pak náleží od podnikatele náhrada do výše, v níž měl z použití věci podnikatel prospěch.

4.3.11. Nároky podnikatele z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

(a) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

(b) vady použitého zboží odpovídající míře jeho používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jej podnikatel převzal,

(c) u zboží prodávaného za nižší cenu ve vztahu k vadě, pro kterou byla nižší cena zboží sjednána,

(d) vyplývá-li to z povahy věci.

4.3.12. Místem pro uplatnění vad zboží je:

(a) subjekt: Maximo EU s.r.o., sklad ECL - Prologis Park Rudná - hala 8

(b) adresa: K Vypichu 1308, 252 19 Rudná u Prahy

(c) telefon: +420 727 828 111

(d) e-mail: info@povlekame.cz

 

5. ÚČINNOST

5.1.1. Tento reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dne 1. května 2022.

Formulář pro reklamaci ke stažení.

Formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení.